Landsorganisasjonen i Norge

Lønn og tariff
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen samler troppene den 19. februar for å diskutere LOs hovedlinjer for årets mellomoppgjør.

Tariffoppgjøret på dagsorden

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør og LOs representantskap innkalles til møte den 19. februar for å drøfte LOs hovedlinjer for årets oppgjør.

Tariffoppgjøret i fjor ga oss en forbedret AFP-ordning, slitertillegg og økt kjøpekraft for alle.  LO forhandlet med NHO på vegne av forbundene.  Over 76% av de som avga stemme i uravstemningen ga sin tilslutning til det anbefalte forslaget.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør.  Det er forhandlinger om lønnsreguleringer (med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode.  Det forhandles kun om lønnsregulering., i motsetning til hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

Det er LOs representantskap som tar stilling til hva som skal være LOs retningslinjer ved oppgjøret.

LOs representantskap er innkalt til møte tirsdag 19. februar 2019 kl. 10:00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Sal A.

Foreløpig saksliste:

1. Åpning – LOs representantskapsmøte 19.02.19
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Tariffrevisjonen 2019

Representantskapets meldemmer skal bruke vedlagte link for bestilling av flyreise og/eller hotellrom (Overnatting skal begrunnes)

Ved forfall må representanten varsle vararepresentanten og saksdokumenter må videresendes. Forfall må i tillegg meddeles LO på telefon 909 79 356 eller på e-post solveig.jorgensen@lo.no

Flere aktuelle saker

Se alle artikler