Landsorganisasjonen i Norge

Politikk

Her finner du oversikt over alle områdene LO jobber innenfor.

 • Arbeidstid

  LO vil bidra til at det både i lov og regelverk, i forskningssammenheng og ved utforming av ulike arbeidstidsordninger, legges vekt på sammenhengen…

  Les om Arbeidstid
 • Arbeidsmiljø

  Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom…

  Les om Arbeidsmiljø
 • Pensjon

  Pensjonssystemet er bærebjelken i velferdsstaten. Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og…

  Les om Pensjon
 • Arbeidsrett

  LO har alltid kjempet for faste og trygge ansettelsesforhold, medvirkning på arbeidsplassen, vern mot diskriminering og andre rettigheter for…

  Les om Arbeidsrett
 • Likestilling og diskriminering

  LOs mål i likestillingsarbeidet er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse.…

  Les om Likestilling og diskriminering
 • Økonomi og sysselsetting

  Et godt arbeidsliv og arbeid til alle må være det overordnede målet for lønnsoppgjørene, den økonomiske politikken og annen politikk.

  Les om Økonomi og sysselsetting
 • Velferd

  Gode, offentlige velferdstjenester bidrar til frie og trygge mennesker, som igjen gir skaperkraft og produktivitet. Rettferdig fordeling og…

  Les om Velferd
 • Næringspolitikk

  Full sysselsetting forutsetter en aktiv næringspolitikk som tar utgangspunkt i våre ressurser, kunnskaper og kompetanse, og et godt samspill mellom…

  Les om Næringspolitikk
 • Utdanning

  Kunnskap til få gir makt- kunnskap til alle gir frihet. Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og…

  Les om Utdanning
 • Klima

  Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Den…

  Les om Klima
 • Kultur

  Kultur bidrar til verdiskapning, helse, kompetanse, læring og toleranse. I kampen for velferdssamfunnet, i arbeidet for rettferd, solidaritet,…

  Les om Kultur
 • Internasjonalt

  Fagbevegelsens internasjonale engasjement bygger på solidaritet med arbeidstakere i alle land som kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet. Fred,…

  Les om Internasjonalt
 • LOs samfunnsnotater

  Her finner du oversikt over LOs samfunnsnotater:

  Les om LOs samfunnsnotater
 • 1. mai

  1. mai er srbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag. Hovedparolen for 1. mai 2018 er "Trygt arbeidsliv for alle".

  Les om 1. mai
 • LO-kongressen 2017

  Kongressen er LOs øverste organ. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva LO skal satse…

  Les om LO-kongressen 2017
 • LO på ITUC-kongressen

  Fagbevegelsen fra hele verden samles i København for å diskutere demokrati og rettigheter, likestilling, klima og kapitalmakt. LO deltar på…

  Les om LO på ITUC-kongressen