Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Mer løsarbeid, mer utrygghet for arbeidstakerne

LO er sterkt kritisk til H/FrP-regjeringens omfattende forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Midlertidige ansettelser og sysselsetting. Hva er erfaringene?

-Det betyr økt makt for arbeidsgiverne over arbeidsfolks hverdag. Disse forslagene gjør de ansattes og deres tillitsvalgtes innflytelse over arbeidslivet mindre, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, Spekter og KS har langt på vei fått fullt gjennomslag for sine krav: Frislipp av løsarbeid og midlertidig ansettelser, unntak fra prinsippet om at innleide og fast ansatte skal behandles likt når de arbeider side om side i samme bedrift med de samme oppgavene, økt mulighet for arbeidsgiver til å pålegge arbeidstakerne å arbeide overtid og på søndager, forsøk på å fjerne innstillingsretten i forhold til arbeidstid for fagforeninger med innstillingsrett, samt mer tilstedeværelse og mindre betalt for beredskapsvakter.

Forslagene innebærer

  • Økt makt til arbeidsgiver og en maktforskyvning ute på den enkelte bedrift og virksomhet fra tillitsvalgte og ansatte, til styringsrett for ledelsen alene.
  • at det i praksis blir frislipp for løsarbeid og svakere rettigheter for innleide arbeidstakere
  • at det vil bli sterke konkurransefortrinn for bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale
  • at man går fra lovfestede bestemmelser til skjønnsbaserte vurderinger og avgjørelser basert kun på arbeidsgivers opplysninger
Arbeidslivet, logo
Flere midlertidge blir færre fast ansatte.

Vi skal nå se grundig på hvert enkelt av forslagene, og konsekvensene det vil få. Så skal vi bestemme oss for hvordan vi skal jobbe for å hindre denne utviklingen. LO er dypt bekymret for virkningene av forslagene for den enkelte arbeidstaker og for hele arbeidslivet som helhet. Det er sterkt beklagelig at regjeringen på den ene siden flagger kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og på den andre siden fremmer en rekke forslag som nettopp legger til rette for uorganisert virksomhet. Det tyder på at man ikke tar den kampen med det alvor den fortjener, avslutter Gerd Kristiansen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler