Landsorganisasjonen i Norge

Ny lov svekker statsansattes uavhengighet

- Den nye loven om statsansatte svekker de ansattes rettigheter og uavhengighet, mener LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Onsdag la regjeringen frem en ny Lov om statens ansatte, som skal erstatte tjenestemannsloven. Den nye loven svekker oppsigelsesvernet i staten, og gjør nye ansettelser sårbare for vilkårlighet og utenforliggende hensyn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremstiller det nye lovforslaget som en oppfølging av tjenestemannsutvalgets rapport.

I strid med utvalget
- Dette er misvisende. Departementet fremmer flere forslag som på flere sentrale områder er i strid med utvalgets rapport. Blant annet svekkes de ansattes rettigheter i betydelig grad ved redusert stillingsvern og utstrakt adgang til forskriftsregulering, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen.

Han viser til at det sterke stillingsvernet er et bærende element i tjenestemennenes rolle som politisk og faglig uavhengige.

- Blir dette forslaget vedtatt vil det svekke tjenestemennenes faglige og politiske uavhengighet, mener Gabrielsen og sier videre:

Forrykket maktbalanse
- Vi er blant annet kritisk til at forslaget legger opp til utstrakt bruk av forskrifter på sentrale områder. Det innebærer en maktoverføring fra Stortinget til departementet, legger han til.

LO skrev i sin høringsuttalelse at det ikke var noen grunn til at departementet skal kunne forskriftsregulere bestemmelser som etter arbeidsmiljøloven i dag er inntatt i loven, eller som kan overprøves i det konkrete tilfellet av domstolene.

- Dette gjelder for eksempel sentrale spørsmål som oppsigelsesvern, hvordan ansettelsesretten skal benyttes, fortrinnsrett, hva som regnes som annen passende stilling og virksomhetens omplasseringsplikt, forklarer Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler