Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett

Ulovlige midlertidige arbeidsavtaler i bemanningsbyrå

Bergen tingrett slo enstemmig fast at bemanningsbyrå brøt arbeidsmiljøloven ved bruk av arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag, såkalt "fast ansatt uten garantilønn".

Bergen tingrett slo enstemmig fast at bemanningsbyrå brøt arbeidsmiljøloven ved bruk av arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag, såkalt "fast ansatt uten garantilønn". 

Retten fant i dommen av 23. mars 2017 at seks bygningsarbeidere i realiteten var ulovlig midlertidig ansatt på tilkallingskontrakter. De fikk fullt medhold i krav på reelle faste arbeidsavtaler med fast stillingsprosent samt erstatning både for økonomisk tap og tort og svie.

Les også: Svært viktig dom

NHO skaper forvirring om dommen ved å skrive at slike arbeidskontrakter i bemanningsbransjen er lovlige fordi retten ikke utelukker at de kan være det. Det domstolen fastslår, med henvisning til det lovgiver har uttalt i Prop 104 L (2009-2010), at  "ringeavtaler" i de aller fleste tilfeller vil være avtaler om midlertidig ansettelse, som krever hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9. Det kan imidlertid ikke utelukkes at slike avtaler kan inngås innenfor rammen av fast arbeidsforhold. Departementet understreker at det i så tilfelle må være tale om en reell fast ansettelse." 

 Tingretten bygger på det samme og foretok en konkret vurdering av arbeidsavtalene, og la blant annet vekt på at oppdrag bare ble tildelt for en uke av gangen slik at en stor del av driftsrisikoen ble plassert hos den enkelte ansatte. De ansatte hadde ingen informasjon om ledige oppdrag og disse ble ikke tildelt etter ansiennitet, men ut fra kundens preferanser. Retten fastslo at stillingsvernet heller ikke var reelt og konkluderte med at det forelå ulovlig midlertidig ansettelse. 

Tilsvarende arbeidsavtaler i alle andre virksomheter  må bedømmes på samme måte og dommen får spesielt stor betydning for ansettelsesvilkårene i bemanningsselskap som i stor  grad baserer seg på standardavtalene utarbeidet av NHO Service.  Ansatte i bemanningsselskap skal som hovedregel være fast ansatt, slik regelen også er i andre virksomheter.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler