Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonal solidaritet

Internasjonalt

Fagbevegelsens internasjonale engasjement bygger på solidaritet med arbeidstakere i alle land som kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet. Fred, demokratiske rettigheter, rettferdig fordeling og sterke organisasjoner med bred folkelig deltakelse er forutsetninger for bærekraftige samfunn og for utvikling, og viktige mål for LOs internasjonale arbeid.

  • LO krevet at norske myndigheter er pådrivere for regulering av økonomien og sikring av fundamentale rettigheter på globalt plan.
  • Prinsippene i ILOs og regjeringens strategi for anstendig arbeid må legges til grunn for norsk utenriks- og bistandpolitikk.
  • Finanskrisen i Europa har blitt etterfulgt av en sosial og politisk krise. LO krever en mer sosial tilnærming til gjeldsproblemene i Europa.
  • LO vil arbeide for å styrke ILO og de internasjonale spillereglene som sikrer menneskerettigheter og faglige rettigheter.

Arbeid er den viktigste veien ut av fattidom.

Roger Haga Heimli 2. nestleder
Flere aktuelle saker