Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling - og diskriminering
- I dag markeres FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner. I disse dager er det ekstra viktig å anerkjenne at seksuell trakassering er en form for vold mot kvinner, skriver LOs førstesekretær Julie Lødrup i en kronikk i Klassekampen.

Åpent og trygt

- I dag markeres FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner. I disse dager er det ekstra viktig å anerkjenne at seksuell trakassering er en form for vold mot kvinner. Menn kan også bli seksuelt trakassert. Men kvinner er langt mer utsatt, bare fordi de er kvinner, skriver LOs førstesekretær Julie Lødrup i dagens Klassekampen.

Kronikken sto på trykk i Klassekampen 25. november. Les den i sin helhet her.

Åpent trygt

I dag markeres FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner. I disse dager er det ekstra viktig å anerkjenne at seksuell trakassering er en form for vold mot kvinner. Menn kan også bli seksuelt trakassert. Men kvinner er langt mer utsatt, bare fordi de er kvinner.

LO og forbundene har hatt arbeid mot seksuell trakassering på dagsorden med jevne mellomrom i flere år. Det var et viktig tema på siste LO-kongress, og LO finansierte i 2016 forskningsprosjekt som har sett nærmere på seksuell trakassering i to bransjer: Restaurantbransjen og helsetjenester. De to bransjene ble valgt ut fordi vi vet at det er der flest kvinner har rapportert om seksuell trakassering, mange kvinner jobber i disse bransjene.

Mens #MeToo og debatten i kjølvannet av denne har hatt vekt på overgrep som skjer fra en med makt over deg i arbeidslivet, rammes kvinner (og menn) i disse to bransjene i hovedsak av seksuell trakassering fra kunder og «brukere», enten det er pasienter eller pårørende. Studien viser at det (heldigvis!) ikke er så mange som rapportere om psykiske eller helsemessige konsekvenser. Men det gjør at de mistrives på jobben. Det er god nok grunn til å ta sterkere tak i problemet. Nå er Arbeidsmiljøtilsynet på saken, som en direkte oppfølging av Fafo- rapporten.

Arbeidstilsynet har også innledet et samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, blant annet om en egen opplæring av inspektører. Det planlegges å gjennomføre omfattende tilsyn i serveringsbransjen med særlig fokus på dette. Det er bra! Fellesforbundet og NHO Service samarbeider også. Denne uka har de sammen lansert kampanjen #NotOnTheMenu i forbindelse med julebordsesongen, der belastningen kan bli særlig stor.

Men dette er ikke nok. LO mener arbeidet mot seksuell trakassering må løftes inn i trepartssamarbeidet, langt sterkere enn til nå. Vi har sendt brev til Arbeidsministeren og bedt om at det blir tema på neste møte i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Samme dag som brevet ble sendt, fikk vi innkalling til neste møte. Der står saken øverst på agendaen. Det var heldigvis flere som hadde tenkt samme tanke. Det gir grunn til optimisme om et godt samarbeid.

Vi som er ledere i fagbevegelsen har også et stort ansvar for å ha orden i eget reir. I LO og forbundene kjenner vi dessverre til at det har vært meldt inn noen saker om seksuell trakassering. Modige stemmer har dessuten stått fram de siste ukene og varslet om at unge kvinner får uønsket seksuell oppmerksomhet. De siste ukene har jeg merket meg at noen har begynt å si: Skal vi ikke lenger kunne gi hverandre en klem? (Kanskje ? etterfulgt av et slags «hø-hø».) Jo, det kan vi: En hyggelig tone på jobb er ikke seksuell trakassering. En vennskapelig klem mellom to som kjenner hverandre godt, er ikke seksuell trakassering. Å danse på julebordet, er i utgangspunktet ikke seksuell trakassering. De aller fleste vet hvor grensene går, uten å tenke seg særlig om. Da må man bare la være å gå over de grensene.

Samtidig må vi også være klare: Noen ganger vil utsagn og handlinger oppleves ulikt av den som er avsender og den som er mottaker. Et utsagn, klem, eller dans, kan oppleves som plagsom, ubehagelig eller krenkende, uten at det var ment sånn. Og noen ganger er det noen som går over grensen, selv om de åpenbart burde skjønt at det de gjør ikke er greit. Da lever de ikke opp til standarden vi skal forvente av ledere, tillitsvalgte eller ansatte i fagbevegelsen.

Målet må være et arbeidsliv- og organisasjonsliv der det er trygt å si ifra. Der vi har gode rutiner. Der det ryddes opp. Det handler om det som vi i fagbevegelsen hver dag arbeider for: Et trygt og godt arbeidsliv. Og et samfunn der alle skal være trygge mot vold eller overgrep. Der kvinner ikke er mer utsatt enn menn, bare fordi vi er kvinner.

Julie Lødrup, førstesekretær i LO

Flere aktuelle saker

Se alle artikler