Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og sosialpolitikk
Foto: Trond Isaksen

Full sykelønn lønner seg

- Full lønn under sykdom gjør at flere står i jobb, er rettferdig og sikrer andre viktige arbeidslivsreformer. Verdien av dette er mange ganger større enn sykepengeutgiftene, skriver LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad i Dagens Næringsliv.

Les innlegget i sin helhet her.

Full sykelønn lønner seg

Full lønn under sykdom gjør at flere står i jobb, er rettferdig og sikrer andre viktige arbeidslivsreformer. Verdien av dette er mange ganger større enn sykepengeutgiftene.

IA-avtalen – om inkluderende arbeidsliv – skal reforhandles i høst. Da øker temperaturen i debatten om sykelønnsordningen. Sentralt i debatten er hvorvidt ordningen forårsaker et høyt, uberettiget sykefravær. Det er imidlertid ikke en spesielt fornuftig vinkling på debatten. Det relevante er om ordningen er verd det. Og det er den.

Uten sykelønnsordningen hadde vi hatt et mindre inkluderende arbeidsliv, større urettferdighet mellom høyt og lavtlønte og mer konflikt om andre arbeidslivsspørsmål, som for eksempel pensjonsreformen.

Alle ordninger står i fare for å misbrukes. Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har for eksempel nettopp evaluert Skattefunn-ordningen. Det er en ordning der bedrifter får skattefradrag for investeringer i forskning og utvikling (FoU). Det er vanskelig å tallfeste, men SØA fant at i 2016 kan bedrifter ha ført fiktive FoU-kostnader for opptil to milliarder kroner. Likevel anbefaler SØA å beholde den gunstige ordningen. Ordningen gir nemlig også mye forskning og utvikling som ellers ikke ville skjedd.

Arbeidskraften er det mest verdifulle vi eier. Omtrent 75 prosent av formuen vår ligger i arbeidskraften. Hvordan vi holder flest mulig i jobb, er derfor altoverskyggende i de aller fleste økonomiske regnestykker.

Sterk lavlønnskonkurranse, finanskrise og oljenedtur har redusert sysselsettingen det siste tiåret. Andelen i jobb er blitt redusert fra 72 prosent i 2008 til 67 prosent i 2017. Verdien av dette fallet er over 2500 milliarder kroner. Det er om lag samme verdi som to statsbudsjetter.

Kutt i sykelønnen vil forsterke og fremskynde utpressingen fra arbeidslivet.

Pensjonsreformen innebærer at man må stå lenger i jobb for å få samme pensjon som før. Kravet til å utsette avgangen kommer i en periode der helseplagene blir sterkere og gjør det vanskeligere for enkelte å jobbe lenger. Et inkluderende arbeidsliv, en god sykelønnsordning og en kraftfull seniorpolitikk var derfor viktige forutsetninger for at LO støttet pensjonsreformen.

Etter hvert som pensjonsreformen blir fullt innfaset, vil statens besparelser på alderspensjonene bli formidable. SSB har beregnet at utgiftene faller med så mye som 82 milliarder kroner årlig i 2060. I tillegg kommer verdien av arbeidet til 185.000 flere personer. Til sammenligning var folketrygdens utgifter til sykefravær budsjettert til 36,6 milliarder kroner i 2017.

Man må se den formidable verdien av arbeid og pensjonsreformen i sammenheng med sykelønnsordningen. Da blir full sykelønn en svært verdifull ordning for den norske stat og for Norge.

Da blir det også fort meningsløst å sammenligne sykefraværet med andre land. Selv i Sverige, som på andre områder kanskje er enda flinkere til å inkludere enn oss, blir mange syke presset ut av sysselsetting. Arbetsförmedlingens rehabiliteringssjef Maria Kindahl sier for eksempel at antallet syke som har måttet søke seg til arbeidsformidlingen og få ledighetstrygd, har økt dramatisk siden skjerpede vurderinger av arbeidsevnen for å få sykepenger ble innført.

Også sykelønnsstatistikken viser at sykelønn er et godt inkluderingsverktøy. Høyt sykefravær er nemlig ikke et gjennomgående trekk ved arbeidsstyrken, men utgjøres av få personer i en særskilt fase i livet. Kun 11 prosent av de sykmeldte står for hele 80 prosent av sykefraværet. Det er stor utskifting i hvem dette er år for år.

Det er altså noen marginale grupper som holdes i sysselsetting gjennom sykelønnsordningen på det tidspunktet i livet et tungt sykefravær oppstår. Kutt i sykelønnen ville gjort det vanskeligere å holde disse i arbeid.

Kanskje aller viktigst i debatten om sykelønnsordningen er rettferdighetsperspektivet. Det var dette som var viktigst for et enstemmig storting som innførte ordningen i 1978. Høytlønte har nemlig som regel full lønn under sykdom. Enten fordi de har avtaler med arbeidsgiver om det, eller fordi de har yrker som gir fleksibilitet til å jobbe hjemmefra.

Det er 40 år siden denne urettferdigheten ble fjernet.

Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler