Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Foto: Trond Isaksen

Konjunktursituasjonen i Norge og internasjonalt

I forkant av statsbudsjettet for 2019 har LO utarbeidet et samfunnsnotat om konjunktursituasjonen i Norge og internasjonalt. Notatet tar for seg økonomi (prognoser), arbeidsmarked og politikk for næringsliv og jobbskaping.

Noen hovedpunkter:

- Våre prognoser viser den svakeste konjunkturoppgangen i norsk økonomi som vi noen gang har registrert. Oppgangen drives av økte oljeinvesteringer og svakt positive internasjonale impulser. Vekstimpulser fra andre komponenter som konsum, fastlandsinvesteringer og eksport er svake.

- Investeringer i nye produktive arbeidsplasser uteblir, både i næringsvirksomhet og i kompetanse. Norge har hatt et svært lavt rentenivå og skattekutt til de rikeste i mange år uten å oppnå den ønskete effekten. Penger har blitt kanalisert til boligmarkedet og arbeidsplasser som er lavproduktive og lite robuste. I mangel av god politikk har arbeidsinnvandringen ført til sosial dumping.

- Jobbveksten tok seg noe opp gjennom 2017 og første halvdel av 2018, etter en svak utvikling i 2015 og 2016. Bygge- og anleggsbransjen og forretningsmessig tjenesteyting, der utleie av arbeidskraft er den største undernæringen, fortsetter å stå for en stor del av økningen, og utgjorde 37 prosent av den samlede sysselsettingsøkningen det siste året.

- I tiden framover forventes det svakere bidrag til norsk økonomi fra blant annet bygge- og anleggsbransjen og varehandelen. Dette er bransjer som sysselsetter en stor andel av unge med kort utdanning. Det blir stadig større konkurranse om jobber der det stilles mindre krav til formell kompetanse. Samtidig er etterspørselen etter arbeidstakere med yrkesfaglig utdannelse langt større enn tilbudet. Dette taler for at kompetanseheving bør få en hovedprioritet i neste års statsbudsjett.

Samfunnsnotat nr. 5/18. Foran statsbudsjettet: Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler