Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Andelen sysselsatte noe opp

Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) for 3. kvartal 2018 viser et noe bedret arbeidsmarked, med en tilnærmet stabil arbeidsløshet og høyere sysselsetting enn ett år tidligere. Sysselsettingsraten har nå gått noe opp to kvartaler på rad.

Andelen sysselsatte noe opp
I 3. kvartal 2018 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt. Dette er en økning på 0,9 prosentpoeng sammenlignet med ett år tidligere. Andelen sysselsatte økte i de fleste fylker, blant annet på Vestlandet, men gikk noe ned i andre deler av landet, som i Akershus, Hedmark og Oppland. Sysselsettingsandelen gikk mest opp i aldersgruppene 15-24 og 25-54 (1,1 prosentpoeng i begge), mens økningen var svakere i aldersgruppen 55-74 år (0,6 prosentpoeng) Også sesongjusterte tall viser en økning i andelen sysselsatte siste kvartal. Antall sysselsatte gikk opp med 55 000 (2,1 prosent) fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. Menn stod for over 70 prosent av økningen.

Tilnærmet stabil arbeidsløshet
AKU-tall viser at 114 000 personer var arbeidsløse i 3. kvartal 2018, tilsvarende 4,0 prosent av arbeidsstyrken, det samme antallet som ett år tidligere (ned 0,1 prosentpoeng). De sesongjusterte AKU-tallene viser en arbeidsløshet på 4,0 prosent av arbeidsstyrken i februar.

Flere jobber heltid
De siste fire kvartalene har det vært en økning i antall heltidssysselsatte2. I 3. kvartal 2018 økte denne gruppen med hele 49 000 personer eller 2,5 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. Det var også en økning i antallet som jobber lang deltid, og en mindre nedgang blant de som jobbet kort deltid fra 3. kvartal i fjor. Økningen blant heltidsansatte kom i hovedsak blant menn. Andelen som jobber heltid var i 3. kvartal 86,0 prosent blant menn og 63,5 prosent blant kvinner.
Sammenlignet med ett år tidligere gikk antall undersysselsatte6 opp med 8,3 prosent. 80 prosent av økningen (4 000 personer) kom blant menn, som utgjør ca. 30 prosent av alle undersysselsatte.

Stabil andel midlertidig ansatte
I 3. kvartal 2018 var 9,0 prosent av alle ansatte midlertidig ansatte, om lag samme andel som ett år tidligere. Andelen var 10,2 prosent blant kvinner og 7,9 prosent blant menn. Andelen er størst blant de yngste, 29,9 prosent i aldersgruppen 15-24 år, 14,3 prosent i gruppen 25-29 år og så avtakende med økende alder. Omfanget av midlertidige ansettelser er klart størst i overnattings- og serveringsvirksomhet med 18,6 prosent, deretter kommer helse- og sosialtjenester med 12,1 prosent. Totalt var det 229 000 midlertidig ansatte i 3. kvartal.

Situasjonen på arbeidsmarkedet 3. kvartal 2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler