Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen

Derfor er pensjon fra første krone en god idé

Fakta om OTP: LOs svar på argumenter mot pensjon fra første krone.


LOs pensjonskalkulator - Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?


PÅSTAND:

Pensjonssystemet bør ikke behandles bit for bit gjennom løse forslag, men må
behandles helhetlig og gjennom brede forlik som både partene i arbeidslivet og et
solid flertall i Stortinget kan enes om. Ellers svekkes grunnlaget for reformen.

LO:
LO støtter pensjonsreformen, og vil at prinsippene i reformen skal gjelde for
alle! En million nordmenn i privat sektor får ikke pensjonsopptjening fra første
krone, først og fremst lavlønte og kvinner. Dette er en urettferdig ordning som
henger igjen fra tiden før pensjonsreformen ble gjennomført. Grunnprinsippet i
pensjonsreformen er at man skal få opptjening for all inntekt man har gjennom
yrkeskarrieren.

Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte –
og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte
mannsyrker.

FAKTAARK: Derfor er pensjon fra første krone en god idé

LES OGSÅ: Én million nordmenn kan få bedre pensjon

LES OGSÅ: (Kronikk) Nøye uttenkt pensjonsplan - hos NHO

PÅSTAND:
Å innføre pensjon fra første krone kan gjøre veien inn i arbeidslivet vanskeligere
for veldig mange. Blant dem som rammes hardest, er bransjer som i dag er flinke
til å inkludere, som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

LO:
Dette er en helt ubegrunnet påstand som faller på sin egen urimelighet. Hvorfor skulle pensjonsopptjening fra første krone ramme noen mer enn andre når lovens minstekrav skal gjelde for alle? Dette gir jo ingen konkurranseulempe, og vil gjelde for bedrifter; med og uten tariffavtaler.

Per nå er det lavlønte nettopp innenfor handel, hotell og restaurant og renhold som straffes urimelig hardt, ved at arbeidsgiverne først sparer pensjon på det de ansatte tjener over 1 G eller 96.883 kroner. Å gi de som jobber her bedre pensjonsvilkår, bør jo tvert om kunne styrke disse bransjene, fordi flere vil ønske å stå i jobbene her.

Dette er jo dessuten etterspørselsdrevne bransjer. Det blir jo ikke mindre behov for hotellovernattinger, ansatte i butikker, reiselivstjenester, sikkerhet eller renhold av kontorbygninger selv om arbeidsgiver får en ekstrautgift i pensjonssparing på under 2000 kroner mer i pensjon per ansatt per år.

For det er det er snakk om. 2 prosent av 1 G utgjør mindre enn 2.000 kroner per år per ansatt for arbeidsgiverne. Det er ikke snakk om store kostnader.
For en lønn på snaue 400.000 vil opptjening fra første krone føre til en samlet lønns- og pensjonskostnadsvekst på under 0,5 prosent for bedriften.
Men for den enkelte arbeidstaker vil det ha mye å si. Ekstra opptjening, som vokser gjennom hele yrkeskarrieren i mange år med meravkastning i aksjemarkedet og renters renter.

PÅSTAND:
Folketrygden er omfordelende.
Folketrygden er utformet slik at de som tjener minst får en større andel pensjon
enn de som tjener mer. Den er med andre ord omfordelende.

LO:
Folk lever av penger, ikke av kompensasjonsgrader. Dette er folk som har lave lønninger i utgangspunktet. OTP er dessuten omvendt fordelende. De som har lav lønn vil få en mye lavere andel av lønna si spart til pensjon enn de som har høy lønn. Det er fryktelig urettferdig, og forsterker ulikhetene inn i pensjonstilværelsen.

PÅSTAND:
Det bryter med arbeidslinja å gi pensjons fra første krone.

LO:
Nei, det er helt motsatt. Pensjonsopptjening fra første krone vil selvfølgelig styrke arbeidslinja, fordi man får mer igjen for å jobbe enn tidligere. Og det er nettopp hensikten med pensjonsreformen. Det er på tide å tette de siste hullene i pen¬sjonssystemet og la det lønne seg mer å jobbe, også for lavlønte i privat sektor.

PÅSTAND:
Det rokker ved pensjonsreformen.
Man kan ikke flikke på enkeltelementer i et helhetlig pensjonssystem som er ment
å stå seg over tid.

LO:
Da OTP-loven ble vedtatt i 2005, hadde man ikke ny folketrygd. Den ble til etter en hasteutredning og den har ikke svart til forventningene. Ny folketrygd ble behandlet i Stortinget første gang i 2007.

Bunnfradraget i lønnsgrunnlaget man da hadde i innskuddspensjonsordninger hang sammen med gammel folketrygd, nemlig at det da var et skille mellom grunnpensjon og opptjening av tilleggspensjon over 1G. Dette skillet inngår ikke i det nye pensjonssystemet i folketrygden.
I ny folketrygd er derimot pensjonsopptjening fra første krone et viktig prinsipp.

Å innføre OTP fra første krone er ingen omkamp, men den siste gjenstående tilpasningen til pensjonsreformen.

PÅSTAND:
Dyrt og rammer skjevt.

Å innføre pensjon fra første dag og første krone vil koste norske arbeidsgivere
dyrt. De bransjene som særlig blir rammet av en slik endring, er der hvor den
største kostnaden er lønn til de ansatte, typisk arbeidsintensive bransjer som
reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

LO:
Likhet for loven vil ikke ramme noen bransjer hardere enn andre.

Det er heller ingen fornuftige økonomiske argumenter for at noen skal få en langt høyere andel spart i pensjon enn andre.

Det vil lønne seg mer å jobbe og styrke arbeidslinja. Dessuten vil bedre pensjoner føre til økt kjøpekraft i befolkningen og økte skatteinntekter, og generelt mer fart i økonomien.
OTP er en minimumsordning. Dersom en arbeidsgiver får en meget høy ekstrakostnad av å spare 1938 kroner mer i pensjon per ansatt, da sparer hun eller han vel i utgangspunktet ikke særlig mye i pensjon.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler