Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning
LOs førstesekretær Julie Lødrup under åpningen av LOs utdanningskonferanse.

Kompetanse er svaret!

- Arbeidslivet vil endres enda raskere i tiden som kommer. Det krever at vi må lære hele livet, sa Julie Lødrup, LOs førstesekretær. I dag åpnet hun LOs utdanningskonferanse 2018.

- Det må bli bedre muligheter til både løpende kompetanseheving og til mer omfattende omskolering til andre jobber og yrker. Det er et særlig behov for å styrke etter- og videreutdanningsmulighetene i yrkesfaglige deler av arbeidslivet

Det arbeidsplassbaserte samarbeidet om kompetanse må styrkes, understreket LOs førstesekretær.

- Vi må få bedre oppfølging av Hovedavtalens bestemmelser om kartlegging, drøfting og oppfølging av kompetansebehov. Vi må bygge videre på tariffavtalte ordninger for etter- og videre utdanning.

Partssamarbeidet om kompetanse har også et helseaspekt.

- Mestres ikke nye oppgaver kan det raskt slå ut i uhelse, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Å styrke det arbeidsplassbaserte samarbeidet om kompetanse er derfor også spilt inn i drøftingene om ny IA-avtale.

Den norske modellen bidrar til god produktivitets- og inntektsvekst. Hvis ikke utviklingen snus kan lavlønnssporet sette enda dypere spor, og på sikt undergraver den norske arbeidslivsmodellen.

- Uten at det samtidig er gode verktøy og sterk politisk prioritet for kompetanseheving, vil mange ikke greie å ta del i det høyproduktive arbeidslivet modellen skaper. Gode yrkesfagløp vil motvirke sosial dumping og styrke næringslivets konkurranseevne.

Les Julie Lødrups innlegg her (sjekkes mot framføring).

Flere aktuelle saker

Se alle artikler