Landsorganisasjonen i Norge

Velferd
- Ideelle tenker og organiserer seg annerledes enn kommersielle aktører. De har vært villige til å inngå tariffavtaler som også inkluderer pensjonsvilkår på nivå med det offentlige, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Ideelle aktører bidrar til mangfold og kvalitetsutvikling

Ideelle aktører har historisk spilt en viktig rolle i utviklingen av velferdsstaten. - De bidrar til mangfold og kvalitetsutvikling. Ved at et eventuelt overskudd blir reinvestert i bedriften eller tjenesten er vi sikret at offentlige midler går til det de skal og kommer fellesskapet til gode, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Nylig sendte Nærings- og fiskeridepartementet ut på høring et forslag om å innføre en ny forskriftsbestemmelse. Forslaget gir adgang til å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner på nærmere angitte vilkår.

- LO mener at det fremlagte forslaget til ny forskrift i all hovedsak er godt og viktig.

Departementet ber om tilbakemelding på definisjonen av ideelle aktører. Et særtrekk ved ideelle organisasjoner er at disse som regel har hatt lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår tilnærmet lik offentlig sektor.

- Nettopp dette er et utrykk for at ideelle tenker og organiserer seg annerledes enn kommersielle aktører. De har vært villige til å inngå tariffavtaler som også inkluderer pensjonsvilkår på nivå med det offentlige.

Disse forpliktelsene er i tråd med et helthetlig, langsiktig og ansvarlig samfunnshensyn, som ellers er speilet i driften av ideelle organisasjoner. Vi må unngå press på pensjonsvilkårene for ideelle aktører som følge av konkurransene, fremhever LO i sitt høringssvar.

- Forskriften bør stille krav om at den som vinner anbudet, har eller inngår lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende offentlige tariffavtaler, samt pensjonsvilkår på nivå med tjenestepensjon.                 

I utgangspunktet mener LO at helse- og sosialtjenester i størst mulig grad skal drives i egenregi. Imidlertid har det offentlige ikke alltid kapasitet eller mulighet til å drive de lovpålagte tjenestene i egenregi. Da er det nødvendig å kunne samarbeide både med ideell og privat sektor.

- Forslaget viser tydelig handlingsrommet som finnes, slik at oppdragsgiver kan være sikker på hvordan de kan reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner. Det er veldig positivt.

- LO har imidlertid alltid vært pådriver for at ideell sektor skal kunne bli tildelt kontrakter uten anbudskonkurranse, da denne sektoren i stor grad skiller seg fra privat sektor på grunn av sine særtrekk, understreker Sæther.

Les LOs høringsbrev her.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler