Landsorganisasjonen i Norge

Velferd
LOs førstesekretær Julie Lødrup mener barnetrygden må beholdes som en universell ytelse.

Ikke behovsprøv barnetrygden!

- Barnetrygden må beholdes som en universell ytelse som favner alle familier. Den er en viktig inntektskilde, særlig for familier med mange barn og enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Det offentlig oppnevnte Barnefamilieutvalget (Ellingsæterutvalget) har hatt som mandat å beskrive og foreslå eventuelle endringer det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Noe av det mest omstridte et flertall i utvalget foreslår er nettopp behovsprøving av barnetrygden. Denne uka behandlet LOs sekretariatet sitt høringssvar i saken.

Les LOs høringssvar! 

- En behovsprøving av barnetrygden innebærer ikke bare kutt i ytelsene til
barnefamilier, men har også flere andre problematiske sider. For husholdninger som tilhører de laveste inntektsgruppene, kan for eksempel en kraftig økning i barnetrygden redusere arbeidstilbudet, sier Lødrup

Et annet omdiskutert forslag fra utvalget omhandler stønader til studenter med barn. LO er ikke enig i utvalgets forslag om å avvikle Lånekassens ordninger med foreldrestipend og forsørgerstipend. Utvalget foreslår at disse ordningene erstattes med en løpende minsteytelse på 2G og at ytelsen skattlegges.

- Sammenlignet med dagens situasjon, der studenter kan få foreldrestipend,
forsørgerstipend og engangsstønad, innebærer dette en svekkelse av støtteordningene til studenter som får barn.

- Å få barn under studietiden kan føre til forsinkelser og utfordringer ut over fravær det første året. Det er viktig å støtte opp under at alle skal ha like muligheter til å gjennomføre et påbegynt studie. LO kan ikke støtte en omlegging som gjør at studenter som får barn kommer dårligere ut enn i dag, sier LOs førstesekretær.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler